POKORNÝ, A. Analýza fluktuací a šumů v atmosférických optických spojích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Hudcová, Lucie

Tato práce je zaměřena na analýzu atmosférických turbulencí, útlumu atmosférou a šumů. V práci jsou velmi stručně představeny principy vzniku a stručně metody měření těchto rušivých jevů. Student provedl experimentální měření, ve kterých vyhodnocoval vliv strukturního parametru indexu lomu a vzdálenosti r od středu svazku na relativní variaci optické intenzity. V experimentální části je také věnována pozornost měření útlumů a šumů. Práce je zpracována přehledně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce C 14/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
D
Body
64

Posudek oponenta

Křivák, Petr

Cílem práce bylo seznámit se s fluktuacemi optické intenzity, šumy a útlumy v optickém bezkabelové spoji. Dále se měl zabývat zdroji rušení optických spojů a prostudovat jejich vlivy na optický svazek a přenášený signál. Dle zadání bylo hlavním výstupem práce navržení vhodné metody pro měření fluktuace a šumů přijímaného signálu po průchodu atmosférou a experimentální ověření této metody. Rozsáhlá teoretická část práce je dobře zpracována i když místy vykazuje jisté nepřesnosti a student mohl některé parametry a definice upřesnit. U některých obrázků mohl student volit menší písmo a zajistit tak jejich větší přehlednost. Celá práce mohla být rovně zarovnána do bloku. Co se týče vlastní práce studenta, je patrné že student uvádí přehled metod měření, ale tyto metody již vzájemně mezi sebou neporovnává. U metod určování útlumu atmosféry není uvedeno za jakých podmínek dané vztahy platí - například metoda měření útlumu optické intenzity. Kapitola 7 "Měření míry rušivých vlivů pomocí různých metod" uvádí pouze jednu metodu pro měření variace optické intenzity, jejíž výsledky jsou sporné. Student přiřazuje teplotnímu stupni vařiče hodnotu strukturního parametru indexu lomu, neuvádí však podle jakého vztahu, z kterých naměřených hodnot, neuvádí jaká je délka prostoru ve kterém k turbulencím docházelo tudíž mám pochyby o správnosti těchto hodnot. Metodu měření útlumu není uvedena, student pouze změřil útlum šedých filtrů. Měření útlumu prašného prostředí a měření mlhy nejsou nijak popsána, student pouze uvádí naměřené hodnoty a není tedy patrné jak byly provedeny. V práci postrádám praktický pohled na danou problematiku, lepší vyhodnocení změřených hodnot a hlavně upřesnění prováděných experimentů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 8/20
Formální zpracování práce C 7/10
Odborná úroveň práce C 35/50
Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 14605