DIBLÍKOVÁ, M. Aplikace systému InTouch pro ovládání portálového jeřábu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Pásek, Jan

Modely portálových jeřábů jsou "pilotní lodí" pro cvičení předmětů průmyslové automatizace na našem ústavu. Proto je záměrem využít je na maximální možné úrovni pro cvičný projekt studentů posledního ročníku magisterského studia. Tato úroveň by měla obsahovat modulární a hierarchický program řízení PLC a vizualizaci v systému InTouch. Bakalářka Michaela Diblíková měla za úkol ve své bakalářské práci vytvořit vzorový projekt tohoto typu se zaměřením zejména na ovládání a vizualizaci v systému InTouch. Hned v první fázi její práce se ukázalo, že smysluplný projekt vizualizace a ovládání lze postavit zase jen na dobře strukturovaném programu PLC. Tím se její zadání poněkud rozšířilo ve prospěch původního záměru. Bylo dobře, že slečna Diblíková začala na práci pracovat s předstihem a mohla tedy rozsah zadání zvládnout. Hodnocená studentka pracovala pilně a houževnatě, potýkala se s mnohými problémy plynoucími z pro ni neznámého programátorského prostředí. Tyto problémy vždy zvládla díky své píli a pravidelným i operativním konzultacím se mnou i s přizvaným specialistou. Projevila příkladnou svědomitost, zodpovědnost a efektivně využívala čas jí vymezený v laboratoři. Problémy, které by narušily úspěšnost její práce, se nevyskytly. Řídicí systém jeřábu vytvořila a oživila. Zadání práce splnila. Navrhuji klasifikaci "velmi dobře".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Jáneš, Pavel

Zadání bakalářské práce je poměrně náročné po odborné stránce. Práce předpokládá zvládnutí programovacího jazyka STEP 7, vizualizačního programu Intouch, vyřešení programového algoritmu pro ovládání jeřábu a následné naprogramování jak programu v PLC tak vizualizace. Po prostudování bakalářské práce studentka určitě splnila zadání bakalářské práce. Práce má logický sled. Teorii je podle mne věnováno více než je nutné. Chybí mi zde grafický algoritmus programu pro samotné ovládání jeřábu. Program pro PLC je dobře strukturovaný do jednotlivých dílčích programů. Je zde vytvořen jakýsi standard pro ovládání programů a pohonů, což považuji za velký přínos v této práci. Řekl bych, že autorka dobře zužitkovala rady od Ing. Slezáka. Podstatou této práce je ale ve vytvoření vizualizace pro PLC program. Vizualizace je vytvořena přehledně, kde ve spodní části je lišta s ovládacími prvky, které by měl mít operátor stále k dispozici. Když použiji formulaci z recenze automobilů, můžu říci, že rozmístění a ergonomie ovládacích prvků je velice dobře vyřešena. Trochu rozpaky jsem měl po spuštění aplikace samotné. Nefungovala mi některá tlačítka, jako je přihlášení uživatele a zobrazení programového okna pro inicializační program. V práci mě chybí uvedení verze programu, v kterých byla práce vytvořena (STEP 7 v5.4, Intouch 10.0 …) a rozlišení (1024 x 768) v kterém byla vizualizace vytvořena. Studentka ve své práci prokázala své bakalářské schopnosti a doporučuji tuto práci k obhajobě. Doporučuji hodnocení velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce B 43/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 26220