KŘEMEN, J. Vliv žárového zinkování na vlastnosti vysokopevnostích ocelí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Jaroslav

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Suchánková, Ivana

Diplomová práce zahrnuje aktuální problematiku a zcela naplňuje podstatu zadání. Diplomant použil při řešení úkolu logického postupu a velmi správně vyhodnotil experimentální část. Jako formální připomínku považuji absenci fázového diagramu Fe-Zn v kapitole 2.1. a větší množství pravopisných chyb, které se, bohužel, objevily i v samotném zadání("vysokopevnostNích" aj.).V Seznamu použitých symbolů a zkratek nejsou uvedeny všechny zmíněné (např. S0 /mm2/ ze str.42÷47 vč.). Vzhledem k tomu, že nebyly shledány žádné vážné věcné nedostatky, DP DOPORUČUJI K OBHAJOBĚ před komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 29489