RÁHEĽ, D. Řízení manipulátoru Mini-Swing [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Houška, Pavel

.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hadaš, Zdeněk

Práce řeší problematiku simulačního modelováni manipulátoru v CAD modeláři SolidWorks modul Motion s propojeným řízením dynamického chování manipulátoru z prostředí NI LabView. Práce je rozdělena do dvou základních částí, v první je popisována oblast průmyslové robotiky a manipulátorů a v druhé části je řešena samotná práce. Práce splnila cíle a je na dobré úrovni. Větší pozornost měla být věnována kinematické a dynamické analýze modelu a grafické úpravě rovnic včetně popisů jednotlivých členů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 29315