PLCH, M. Expertní systém NPS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Jirsík, Václav

Bakalářská práce Miroslava Plcha se zabývá problematikou návrhem a realizací báze znalostí pro expertní systém NPS32. Bakalář během práce prokázala znalosti v oblasti expertních systémů a identifikaci závad u automobilů. Bakalář pracoval samostatně, dosažené výsledky konzultoval. Výsledkem práce je odladěná báze znalostí pro diagnostikování vibrací a zvuků v automobilu. Bakalář prokázal své bakalářské schopnosti při samostatném studiu teorie, návrhu a výsledné požadované realizaci báze znalosti. Zkušební komisi navrhuji hodnocení dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 38/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Polách, Petr

Student zpracoval bakalářskou práci s cílem navrhnout a odladit bázi znalostí pro expertní systém NPS32. Ve své práci dostatečně přehledně, i když stručně, shrnul nejvýznamnější metody reprezentací znalostí použitelné v expertních systémech. Větší důraz mohl být kladen na komplexnější příklady, případně alespoň hojnější odkazy na související literaturu. Popsal také způsob inference využívaný systémem NPS32. Opět bych ale ocenil větší záběr než jen pouze vypsání základních vlastností. V záverečně kapitole student obšírnějí rozebírá myšlenkový postup při návrhu kostry báze znalostí i částečně její finální ladění, což považuji za správné, vhodná je pro systém NPS32 i forma komentovaných tabulek, jak je v práci provedeno na str. 48 až 51. Předložená práce nemá zásadních formálních vad mimo několika překlepů či ponechaných jednopísmenných předložek na konci řádku. Domnívám se ale, že není zcela dodržena norma pro citaci literatury. Student prokázal své bakalářské schopnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Formální zpracování práce B 8/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 30180