SEDLAŘÍK, J. Sledování trajektorie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Richter, Miloslav

Bakalář prokázal při řešení odborné znalosti, které načerpal z literatury. Pro řešení zvolil správné řešení, pro některé části použil dostupné funkce z volných zdrojů. I když zadání tímto splnil, bylo by vhodné porovnat navrženou metodu s nějakou alternativní. Řešení úkolu věnoval dostatečné množství času a způsob jeho řešení je správný. Při práci pravidelně konzultoval vážnější problémy, jinak pracoval samostatně. Práce svědčí o bakalářských schopnostech studenta a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 42/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Janáková, Ilona

Úkolem studenta bylo navrhnout a realizovat postup umožňující detekci objektů a sledování jejich pohybu. Dalším úkolem bylo z pořízené databáze videí provést rozbor vyhodnocení různých typů pohybů různými metodami. Zadání lze považovat za velmi náročné co do času i odborných znalostí. Proto nelze studentovi příliš vyčítat jeho jen částečné splnění. Realizovaný a podrobený rozboru byl pouze jeden postup založený na detekci významných bodů, určení optického toku mezi snímky a následné analýze vypočtených vektorů, resp. délek posunutí. Z v dokumentu přiložených snímků je patrné, že navržený algoritmus pracuje podle předpokladů. Práce má i s titulními stránkami a přílohami 56 stran. Je členěna v logickém sledu. Teoretická část se postupně věnuje pořízení obrazu, perspektivě a možnými typy pohybů, detekci hran a optickým tokem. Kapitoly jsou však mírně nevyvážené. Např. kap.4 obsahuje popis pouze jedné metody detekce hran Cannyho detektorem. Důležité kapitole popisující optický tok je věnován potřebný rozsah. Z celého textu a hlavně z popisu vlastní práce (kap.6) jsou znát méně hluboké teoretické znalosti a problémy s terminologií. Někdy je pravděpodobně chyba i na straně překladu jako např. spojení "funkce najde body s největší vlastní hodnotou vektorového prostoru" (str..38)? Největší výhrady však mám k popisu vlastní realizace programu. Všechny podstatné kroky, jako např. realizace metody nalezení významných bodů nebo metody Lucas-Kanade využívající Gaussovské pyramidy, jsou odbyty prostým popisem "funkce integrovaná v OpenCV". Toto ošizení nemůže vyvolat jiný dojem než, že student nějak objevil nějaké funkce a nějak je použil, ale nemá přesnou představu jejich funkce. Vzhledem k zadání a povaze práce bych čekala i širší tabelování výsledků (kolik bodů, resp. posunutí je nalezeno na správném objektu, přesnost určené trajektorie atd.). Přes všechny výše uvedené výhrady si myslím, že student odvedl kus dobré práce a že, zvolený postup byl ve výsledku správný. Práce je po grafické a stylistické stránce dobře upravená, jen občas se objevují chyby a překlepy. Student prokázal zjevné bakalářské schopnosti. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 14/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 22281