TAUŠ, V. Výpočet ustáleného chodu sítě 110 kV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Topolánek, David

Diplomová práce splňuje zadání ve všech bodech a její rozsah je přiměřený řešenému problému. Výsledky této práce budou zohledněny při provozování a rozvoji distribuční sítě 110kV společnosti E.ON. Student pracoval samostatně a na konzultace chodil připraven a včas. Formální a grafické zpracování je na dobré úrovni a splňuje požadavky kladené na technický text.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Vaculík, Petr

Diplomant Tauš Vladimír, Bc. zpracoval diplomový úkol " Výpočet ustáleného chodu sítě 110kV". V diplomové práci je podrobně rozpracován teoretický model výpočtu ustáleného chodu sítě s přehledem stávajících používaných výpočetních programů a dále teoretický výpočet optimální výstavby nového vedení. Na základě teoretického modelu výpočtu ustáleného chodu sítě diplomant vytvořil vlastní program výpočtu chodu sítě v prostředí SW produktu "MATLAB". Do tohoto programu úspěšně aplikoval výpočet chodu sítě 110kV v napájecích oblastech transformace 400/110kV Mírovka a Slavětice. Na základě výpočtů a ekonomického zhodnocení zpracoval návrh řešení rozvoje sítě 110kV v této oblasti s ohledem na optimalizaci provozních ztrát a bezpečnost provozu (kritérium n-1). V závěru diplomové práce jsou uvedena doporučení pro řešení rozvoje sítě 110kV v dané oblasti. Zadané téma diplomové práce je zpracováno v žádaném rozsahu. Teoretický rozbor, zpracovaný výpočetní model a provedené praktické výpočty, včetně závěrečných doporučení plně odpovídají požadovanému rozsahu práce. Výsledky budou zohledněny v provozování a rozvoji distribuční sítě 110kV společnosti E.ON. Diplomant se vyhotovení zadaného diplomového úkolu zhostil zodpovědně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

eVSKP id 13382