VONDRUŠ, J. Návrh a konstrukce modelu automatické galvanizační linky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Melichar, Petr

Student se převážně samostatně podílel na řešení diplomové práce. Přicházel s návrhy, které po konzultaci realizoval. Při řešení diplomové práce prokázal neobvyklé teoretické znalosti i praktické dovednosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Janda, Marcel

Student vytvořil velmi rozsáhlou práci týkající se modelu galvanizační linky a podrobně popsal jak samotný návrh, tak i samotnou konstrukci tohoto modelu. Velmi detailně je zde popsán postup galvanizace a jednotlivých části linky. Po formální stránce je práce velmi dobře a přehledně zpracována. Student musel projít velké množství literatury a dalších zdrojů. Nadruhou stranu by mohla být stručnější a více se soustředit na problematiku elektrotechniky. Celkově je práce dobře zpracována a student splnil všechny body zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 13384