MATUG, M. Analýza formantů českých samohlásek generovaných nahlas a šeptem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Mišun, Vojtěch

Student M. Matug se v práci zabýval velmi zajímavým tématem, jakým tvorba lidského hlasu jistě je. S tímto náročným problémem se vypořádal velmi odpovědně a přehledně. Po odborné stránce je práce na velmi vysoké odborné úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vašek, Martin

Práce je provedena přehledně, je proložena řadou ilustrací (některé ovšem s malým rozlišením, popřípadě znehodnocené kompresí). Je přehledně zpracována historie a vývoj syntézy řeči. Analýza českých samohlásek byla provedena jak výpočtově, tak i experimentálně, což přispívá k důvěryhodnosti výsledků a závěrů. Cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 13389