SLEZÁK, P. Filtrace signálů EKG pomocí vlnkové transformace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Smital, Lukáš

Student prostudoval vlnkové transformace s diskrétním časem a zaměřil se na jejich využití pro filtraci elektrokardiogramů. V programovém prostředí Matlab realizoval metody prahování vlnkových koeficientů i metodu založenou na Wienerově filtraci. V práci jsou dále diskutovány vlivy odlišných druhů prahování, nastavení prahů a bank filtrů. Je vytvořeno také zdařilé grafické rozhraní, které usnadňuje nastavení vstupních parametrů filtrace. Některé nesrovnalosti shledávám při odvození používané biortogonální vlnky Bior2.2. Po formální stránce považuji práci za nekvalitní, množství překlepů, odtečených obrázků a věcných nepřesností naznačují, že byla práce tvořena ve spěchu. Jako příklad uvádím pouze stranu 46. Student nebyl při práci příliš aktivní ani iniciativní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 12/20
Formální zpracování práce F 8/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
73

Posudek oponenta

Vítek, Martin

Student se zabýval filtrací signálu EKG s pomocí vlnkové transformace. Podrobně rozebírá teorii vlnkové transformace, ale zcela opomíjí popsat rušení signálů EKG. Praktická část práce, tedy testování vlnkové filtrace, je na vysoké odborné úrovni. Práce obsahuje přehledné tabulky s výsledky, názorné obrázky a podrobné komentáře. V práci postrádám důležitou kapitolu diskuse, ve které by byly přehledně shrnuty učiněné závěry a jejich srovnání se závěry jiných autorů. Seznam literatury je na diplomovou práci příliš krátký.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

eVSKP id 27140