WALEK, P. Magnetoterapeutický přístroj pro léčbu dětské mozkové obrny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekora, Jiří

Předmětem diplomové práce je návrh magnetoterapeutického přístroje pro léčbu dětské mozkové obrny a obvodové řešení řídící a výkonové části. V úvodní části se student zabývá účinky a paramtery magnetického pole ve vztahu k živé tkáni, diskutuje problematiku vzniku dětské mozkové obrny a její léčby pomocí magnetického pole. Teoretický úvod není zbytečně dlouhý, dvě třetiny práce jsou věnovány samotnému řešení problematiky studentem. Student přistupoval při návrhu velmi zodpovědně, postupy svého řešení pravidelně konzultoval. Výsledkem praktické části je komplexní návrh dle požadavků zadání. Přílohou elektronické verze práce jsou i programy pro řídící mikrokontroléry. Po formální stránce nemám k práci žádné výhrady. Oporou práce je dostatečné množství literatury, která je správně citována. Předloženou práci pana Petra Walka doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou "výborně / A".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Rozman, Jiří

Úkolem diplomanta bylo definovat požadované parametry magnetického pole pro léčení dětské mozkové obrny a navrhnout obvodové řešení řídicí i výkonové části terapeutického přístroje. Předložená práce po obsahové stránce v návrhu i simulacích v plném rozsahu splňuje zadání. Obsahuje dokumentaci simulačních programů mikrokontrolérů včetně vývojových diagramů programů a podprogramů, celkové schéma zapojení i výkresy plošného spoje s osazovacím plánkem. V této části postrádám zdůvodnění koncepce při volbě tří mikrokontrolérů v zařízení, doložení výsledků simulací, stanovení výstupního proudu do apliklátoru a přehled dosažených technických parametrů zařízení. Teoretický rozbor problematiky je však zatížen řadou nepřesností a chyb : tabulka 1.1. intenzity magnetického pole, doba expozice v hodinách, strmost impulsu snad nezáleží na jeho frekvenci, není zdůvodněn požadavek měření teploty pacienta a uvažované rozsahy, průběh magnetického pole v solenoidu, obr.3.5., není homogenní, ap. Po formální stránce obsahuje práce řadu prohřešků proti odborné terminologii : nevhodný název solenoidální aplikátor, pulsní místo impulsní pole či modulace, ilustrační obrázky kreslené od ruky, absence jediného literárního odkazu v rozboru na str. 14 - 21, odkazy na prameny z internetu nejsou korektní, ap. Práce však prokazuje plné nasazení diplomanta při práci na jádru projektu. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím - v ý b o r n ě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 27153