BOHÁČ, K. Elektrické stroje - podklady pro výuku v elektronické formě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítek, Ondřej

Student při řešení bakalářské práce projevil značnou míru samostatnosti a iniciativy. Seznámil se s problematikou stejnosměrných elektrických strojů, připravil databázi řešených a neřešených příkladů. Značný přínos práce vidím také ve vytvoření několika názorných animací, v některých případech s využitím metody konečných prvků. Využíval dostupné literatury, konzultací a prokázal, že je schopen samostatně řešit zadané úkoly.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Huzlík, Rostislav

Student se ve své bakalářské práci zabýval vytvořeným podkladů pro výuku elektrických strojů - stejnosměrného motoru. Student popisuje vinutí kotvy, indukované napětí, reakci kotvy, komutaci, ztráty, účinnost a vlastnosti stejnosměrných strojů. Na závěr celé práce je umístěno několik neřešených příkladů. K práci je přiložené CD, které obsahuje jednak soubory se simulacemi v Matlabu, generátor příkladu na reakci kotvy a videa, který slouží k vysvětlení některých principů u stejnosměrného stroje. Z odevzdané práce je zřetelné, že student danou problematiku plně pochopil. V práci mám pouze jednu připomínku: V rámci kapitoly "Vlastnosti stejnosměrných strojů" by bylo lepší pro každý stroj nakreslit schéma zapojení. Práce po formální strané obsahuje pouze malé chyby. Tuto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Formální zpracování práce A 9/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 13345