KVAPIL, M. Plazmonické rezonanční antény [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Tomanec, Ondřej

Student pracoval velmi samostatně a splnil všechny body zadání. Hlavní pozornost soustředil na část otestování software Lumerical FDTD Solution pro simulace v oblasti plazmoniky. Výsledky simulací jsou posuzovány z mnoha hledisek a budou proto přínosem při využití pro simulace na ÚFI FSI v souvislosti s prováděnými experimenty. Jako jeden z mála nedostatků práce může být považována absence schématu pro měření fotoluminiscence. Práce je jinak velmi dobře zpracována a hodnotím ji výslednou známkou výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dub, Petr

Práce je napsána kultivovaným jazykem, dobře se čte a svědčí o dobrém vhledu studenta do problematiky. Je škoda, že na dvou stranách chybí téměř deset čárek v souvětích a na konci závěru je slovní slepenec. Ještě několik poznámek: 1. Ve fyzice je vhodnější užívat adjektivum energiový než energetický. 2. Křivky v některých obrázcích jsou málo zřetelné, popis os by měl být jazykově konzistentní. 3. Ve stěžejní kapitole 4 by bylo vhodné uvést kvantitativní údaje o dielektrických funkcích materiálů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 13379