HORSKÁ, P. Optimalizace povrchových úprav polymerů pro mikroskopická pozorování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Bálková, Radka

U studentky Horské je třeba vyzvednout samostatný, zodpovědný a včasný přístup k celé práci. Na výbornou zvládla metodu leptání polymerních vzorků s cílem odkrýt jejich nadmolekulární strukturu, obsluhu konfokálního laserového mikroskopu i kalorimetrická měření. Velmi dobře se zhostila zpracování výsledků a vetší problémy jí nedělalo ani zpracování odborné literatury na dané téma. Zmínit je vhodné také rychlou a hladkou komunikaci s ní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Poláček, Petr

Hlavním úkolem předkládané diplomové práce bylo optimalizovat povrchové úpravy polymerů pro mikroskopická pozorování. Tyto povrchové úpravy mají za cíl odkrýt nadmolekulární strukturu polymerů. Konkrétně v této práci se jednalo o různé typy polypropylénu (PP), polyetylénu (PE), kopolymery PP (cPP) s etylén-propylénovým kaučukem (EPR) a směsi PP s poly-L-laktidem a kompatibilizátorem (PP-PLLA-K). Polymery byly připravené různými typy zpracovatelských technologií (vstřikování, lisování), které také mají vliv na kvalitu/kvantitu povrchových úprav. Struktura uvedených polymerů byla odhalena oxidačním leptáním (bylo připraveno 6 leptacích směsí) nebo rozpouštěním v organických rozpouštědlech a rekrystalizací a to v závislosti na době leptání, teplotě a případně použití ultrazvuku. Povrch byl snímán konfokálním laserovým mikroskopem (CLSM), který se ukázal jako výborná metoda pro tato pozorování. Pro srovnání je práce doplněna o několik snímků z SEM mikroskopu. Morfologie polymerů byla korespondována s měřeními z DSC analýzy, která jsou v souladu s mikroskopickým pozorováním. Práce je i přes velké množství vzorků polymerů a technik určených k odhalení jejich struktury sepsána přehledně a to včetně části teoretické. Přehled vzorků, techniky povrchových úprav a jejich zhodnocení jsou pro lepší orientaci vhodně rozděleny do několika tabulek. Velmi zdařilé obrázky z CLSM jsou dobře vysvětlené a okomentované. Cíl této práce byl splněn a může sloužit jako výborné vodítko pro další pozorování struktur polymerů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 24120