HÁNOVÁ, K. Využití klasických analytických technik při kontrole základních parametrů kvality vína [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Vespalcová, Milena

Náplní diplomové práce Kristíny Hánové bylo zjistit zda a k jakým změnám v základních parametrech kvality vína dochází v průběhu posledních fází jeho výroby (od závěrečného filtrování vína až po jeho nalahvování). Ke stanovení těchto parametrů (cukry, kyseliny, oxid siřičitého apod.) využívala normované, klasické laboratorní postupy. V druhé části práce použila ke stanovení sacharidů ve víně automatický analyzátor a pro tento postup stanovila vybrané validační parametry. V literární části práce shromáždila značné množství zajímavých informací. Úroveň jejich zpracování však lehce pokulhává za jejich obsahem a kvantitou. Experimenty byly také rozděleny do dvou částí a ty diplomantka zpracovávala v dosti velkém vzájemném časovém odstupu. V rámci svých omezených časových možností však pracovala velmi intenzívně a využívala možnosti konzultací. Mezi pracovní vlastnosti, které v průběhu diplomové práce projevovala a které si zaslouží ocenění, patří pracovitost a spolehlivost. V budoucnu by se měla diplomantka zaměřit zejména na zdokonalení svých dovedností zpracovat výsledky experimentů a formulovat odborný text, aby nízká úroveň zmíněných dovedností nebrzdila její uplatnění v praxi. Diplomovou práci Kristíny Hánové celkově hodnotím známkou dobře/C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů B
Splnění požadavků zadání A
Závěry práce a jejich formulace D
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Kvalita zpracování výsledků C
Využití poznatků z literatury B
Studium literatury a její zpracování C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hrstka, Miroslav

V abstraktu chybí lepší vymezení cílů práce, charakteristika druhého oddílu experimentální části a nejdůležitější výsledky práce. Anglická verze abstraktu je zatížena řadou faktických i gramatických chyb. Úvod je má poměrně dobrou úroveň, velmi pěkný je poslední odstavec (vymezení cílů práce) - proč tento odstavec není v abstraktu? Teoretická část práce je velmi zdařilá po stránce faktografické, je zde ovšem dosti chyb stylistických, gramatických nebo formálních (vázne návaznost vět a odstavců, některé odstavce jsou nesrozumitelné, chybí odkazy na obrázky, citace k tvrzení se píše před tečkou). Experimentální část je rozsáhlá, zahrnuje 35 stran textu a 11 stran příloh. Je třeba zdůraznit, že autorka vykonala značné množství práce. Škoda, že nejcennější grafy a tabulky jsou umístěny do příloh a nikoliv do kapitoly "Výsledky a diskuse". Největším nedostatkem experimentální části je chaotické členění. Čtenář se jen těžko dozvídá, že čtyři odrůdová vína byla testována klasickými postupy, zatímco dalších pět odrůdových vín sloužilo jako materiál pro srovnání stanovení redukujících cukrů klasickou metodou a pomocí analyzátoru SKALAR. Nedostatečně a nepřehledně je zpracována kapitola "3.2 Materiál". Do této kapitoly měla být zařazena kapitola "3.6 Popis vzorků analyzovaných vín" i všechny operace, které vinař se vzorky prováděl, a to v minulém a nikoliv v přítomném čase. Z textu kapitoly "Popis použitých prostředků k úpravě a čiření" není jasné, jestli byly uvedené prostředky skutečně použity na ošetření daných vzorků nebo se jedná o kapitolu, která obecně popisuje prostředky k úpravě a čiření a patří tedy do teoretické části. Kapitola "3.4 Metody" byla převážně zpracována podle návodů pro laboratorní cvičení a podle mého názoru by bylo lépe pracovat podle českých nebo evropských norem. V každém případě by měl být u každé metody uveden odkaz na její citaci. Výpočet je organickou součástí normy, a proto kapitola "3.5 Výpočty" by měla být přímo součástí jednotlivých postupů v kapitole "3.4 Metody". V úvodu kapitoly "4 Výsledky a diskuze" je nepřesně charakterizován cíl práce. Získané výsledky jsou dobře diskutovány, chybí ovšem srovnání s výsledky jiných autorů. Úroveň této kapitoly snižuje přehození některých stránek při tisku, čímž je narušena návaznost textu. Rovněž chybí odkazy na tabulky a grafy v textu. Z kapitoly "4.9 Senzorické hodnocení" vůbec není čtenáři jasné, jestli byly dané vzorky vína skutečně senzoricky hodnoceny a jaké jsou výsledky tohoto hodnocení. Citace v seznamu použitých zdrojů nejsou uvedeny podle normy. Konkrétní připomínky: s. 13 a jinde: V odborném chemickém textu by se měly používat názvy sacharidů tak, jak to předepisuje chemické názvosloví, tj. s koncovkou -osa, tedy např. glukosa a nikoliv glukóza. s. 15 Názvy skupin látek (např. flavonoidy) se v textu nepíší s velkým písmenem. s. 16 "...nezničili obsahové látky" - chyba ve shodě podmětu s přísudkem. s. 17 Methanol a nikoliv metanol. Chyby v taxonomickém označení kvasinek. s. 21 Tvrzení, že "Víno je živá látka ..." není pravdivé - pozor na exaktní vyjadřování v odborném textu. s. 22-24: V kapitole 2.1.5 Víno a zdraví je uvedena řada závažných, nicméně diskutabilních tvrzení. Taková tvrzení musejí být podpořena odkazem na citaci a to zde není. s. 23 Správně má být uvedeno "karcinomů" a nikoliv "karcinogenů". s. 27 "Směrnice IP omezuje množství použitého dusíku během jedné sezóny do 50 kg čistých živin ..." - chybí údaj na jakou plochu. s. 30 Nesrozumitelný poslední odstavec. s. 31 Nesrozumitelný poslední odstavec. s. 35 Místo "redukce cukru" by mělo být uvedeno "redukující cukry". s. 40 "…ponořit čerpací hadičky do 1 Mol chlorovodíku" !!! s. 45 "cca" se nepíše s tečkou. s. 45 a jinde: Rozměry se nemají uvádět s lomítkem, ale se záporným exponentem. s. 49 Součty v některých tabulkách v kapitole "Výsledky a diskuze" nesedí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce D
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování D
Formální úroveň práce – celkový dojem D
Závěry práce a jejich formulace C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 24122