VYDRA, J. Hnací ústrojí závodních vozů kategorie Grand Prix v době před II. světovou válkou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Drápal, Lubomír

Zadání bakalářské práce bylo splněno ve všech bodech. Dokument mapuje okolnosti vzniku Velkých cen a následný vývoj hnacích ústrojí závodních vozů až do období druhé světové války, vsazený do kontextu soudobých předpisů. Pan Jan Vydra využíval konzultací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svída, David

Bakalářská práce popisuje samý počátek automobilových závodů, věnuje se vzniku Velkých cen a dále popisuje vývoj „závodní formule,“ reakce výrobců na ni, a také porovnává soudobé závodní vozy z hlediska parametrů hnacích ústrojí. Dokument odhaluje značný technický pokrok, který se v této době udál, rivalitu továren Mercedes-Benz a Auto-Union ve druhé polovině 30. let a neopomíjí ani malé závodní automobily a některé československé konstrukce. V závěru je přínos tohoto období souhrnně zhodnocen.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28662