AXMANOVÁ, H. Návrh ohýbacího nástroje pro tenkostěnné trubky z mědi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Milan

Svědomitý a zodpovědný přístup k řešení problematiky v zadané bakalářské práci. Iniciativní přístup při řešení ohýbacího přípravku pro tenkostěnné měděné trubky a realizací přípravku byla ověřena navržená technologie ohýbání Cu trubek. Přínos pro průmyslovou praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Peterková, Eva

Práce zpracovaná autorkou je zajímavá a splňuje cíle vytyčené vedoucím práce, které zahrnovaly návrh technologie ohýbaní trubky a návrh ohýbacího přípravku. Práce je ale stručná jak v teoretické, tak i praktické části. Téma dané práce nabízí mnohem více výstupů než je v práci zpracováno. Nicméně hodnotím velmi kladně navržený přípravek, který je v dané práci doložen kompletní výkresovou dokumentací. K práci mám ještě další připomínky: - V práci chybí jasný závěr, zda navržený přípravek je pro zvolenou metodu ohýbání vyhovující či ne. - V závěru autorka uvádí, že výplň tvaru kruhového a trojúhelníkového průřezu nemá vliv na kvalitu ohybu z hlediska zvlnění. Ovšem z dílčích experimentů tento závěr nevyplývá, zvlnění, byť menšího charakteru se zde vyskytuje. V praxi existují tabulky dovolených úchylek zvlnění. Určitě by stálo za to vzniklé vlny prozkoumat a porovnat. - Stejně tak by byla zajímavá skutečnost, co se doopravdy děje s tloušťkou stěny na vnějším poloměru ohybu. Autorka v některých případech uvádí, že vnější poloměr ohybu je bez defektu. Toto tvrzení ovšem není ničím podložené. - Hlavní kapitoly označené jednou číslicí by měly začínat na nové stránce. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE - Pokud je na výkrese vyznačen řez přes celou součást, pak by tento řez měl být vykreslen celý. - Na výrobních výkresech osazených trnů chybí tolerance tvaru a polohy (zjm. válcovitost). - Na výkrese přípravku I v řezu A-A chybí osy u součástí kruhového průřezu. - Na výkrese přípravku II nepatří plná čára přes šroub označený pozicí 7.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 36959