KUCHYNKA, P. Logistika a návrh skladového systému s využitím čárového kódu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Špinka, Jiří

Diplomová práce se zabývá logistikou skladů a skladování se zaměřením na způsoby řešení základních logistických otázek a využití čárových kódů. Pan Petr Kuchyňka vycházel z dostupných pramenů z této oblasti, prostudoval velké množství literatury a získané poznatky v práci plně využil. Pracoval samostatně a iniciativně, dobře využíval možnosti konzultací s vedoucím práce. Přínosem práce je studium literárních pramenů, shrnutí poznatků z této oblasti i konkrétní řešení skladového systému. Student prokázal schopnost se v zadané problematice i literatuře dobře orientovat, prokázal schopnosti inženýrského myšlení i samostatného řešení zadaných úkolů. Úroveň i přínos práce odpovídají požadavkům na diplomovu práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 47/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Starý, Jiří

Student měl za úkol seznámit se s problematikou logistiky skladů a skladování a v praktické části řešit ve spolupráci s firmou IDENTCODE a DATAPROSOLUTIONS - navržení hardwarového a softwarového řešení skladového systému s využitím čarového kódu Diplomant rozdělil práci do 9 kapitol. Po krátkém úvodu a vymezení cílů práce se v teoretickém rozboru zabýval logistikou skladů a skladování a problematikou čarových kódů. V šesté kapitole rozpracoval tuto problematiku pro firmu DataProSolutions.V obsáhlé sedmé kapitole jsou probrány terminály DOLPHIN a zpracován návrh HW řešení a SW řešení. V závěru je provedeno racionální shrnutí řešených otázek. Student zpracoval diplomovou práci přehledně a výstižně. Grafická úroveň práce je na velmi dobré úrovni a názorně doplňuje rozebíranou problematiku. V práci je minimální množství překlepů. K práci mám následující připomínky: - zbytečné detailní členění práce na podkapitolu 3. i 4. úrovně s délkou do 1 strany A4 - ekonomické vyhodnocení navrženého řešení je poměrně krátké a spíše diskutabilní, ve kterém chybí odhadnutý přínos jednotlivých navrhovaných změn v pohybu skladových zásob, v organizaci času i v úspoře lidských zdrojů Celkově lze hodnotit práci jako obsahově přínosnou a aktuální pro současný elektrotechnický průmysl. Diplomant prokázal inženýrské myšlení a komplexní přístup k řešenému problému.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 15521