STÍSKAL, P. Diagnostika obráběcích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hammer, Miloš

Student se zaměřil na důležité téma z oblasti obráběcích strojů, a to na jejich diagnostiku. Cílem bylo vypracování rešerše, která bude věnována popisu a rozboru diagnostiky uvedených strojů. Soustředil se na obecné vlastnosti technické diagnostiky obráběcích strojů, jako např. základní úkoly diagnostiky a rozbor diagnostických systémů těchto strojů. Vzhledem ke stavu technické reality uvedeného bylo čerpáno značné množství informací z dostupné literatury. V další části práce se posluchač zaměřil na podrobný rozbor známých diagnostických metod, které nachází uplatnění v diagnostice obráběcích strojů. Z uvedeného se potom věnoval dálkové diagnostice, kterou také podrobněji popsal. Závěrem lze konstatovat, že stanoveného cíle bylo dosaženo. Student při zpracování tématu postupoval samostatně a iniciativně. Lze jen doporučit, aby se posluchač tématu diagnostiky obráběcích strojů dále věnoval, poučil se z tvorby práce bakalářské, využil zkušeností z dalšího zamýšleného studia obráběcích strojů a ve spolupráci s průmyslovou praxí problematiku diagnostiky obráběcích strojů podrobněji rozpracoval např. ve formě práce diplomové.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ministr, Martin

Daná práce plně odpovídá požadavkům a cílům zadání, kde tyto cíle jistě najdou své uplatnění jak v praxi, tak v teorii. Popisuje dnes nejběžněji používané diagnostické metody, důraz je kladen na dálkovou diagnostiku. Doporučuji pro další práce použít jednotlivé formátování odstavců a neopomenout v případě editací kapitol editovat i odkazy na ně. I přes drobné formální chyby hodnotím celkovou práci jako velmi dobrou, čemuž i odpovídá hodnocení B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28653