CSONKA, G. Minimalizace měřených dat při mapování statického magnetického pole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Dědková, Jarmila

Student se seznámil s poměrně teoreticky náročnou problematikou optimalizace. Navrhl a sestavil algoritmus pro modelování prostorové mapy magnetického pole z hodnot získaných měřením v diskrétních bodech prostoru. Cílem postupu bylo stanovit pro navržený matematický popis mapy pole odpovídající koeficienty. Pro jejich určení navrhl a ověřil dva nezávislé algoritmy v prostředí MATLAB. Mapu pole stanovenou numerickým postupem porovnal také s hodnotami získanými experimentem. Přes občasné chyby formálního charakteru považuji zadání za zcela splněné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Bartušek, Karel

Navrhovaná známka
A
Body
96

eVSKP id 15532