RAJNOŠEK, M. Robustní řízení synchronních motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Blaha, Petr

Cílem bakalářské práce bylo simulačně odzkoušet vybrané algoritmy robustního řízení synchronních motorů s permanentními magnety. Zadání práce lze považovat za obtížné jak z hlediska časové náročnosti, tak z hlediska odborného. Vypracování vyžadovalo proniknutí do několika oblastí, se kterými se student během svého dosavadního studia nesetkal. Jednalo se o modelování a řízení elektrických pohonů a o problematiku robustního řízení. Student při realizaci bakalářského projektu pracoval průběžně, svědomitě a samostatně. Pravidelně přicházel na konzultace, na kterých mě seznamoval s průběhem prací. Přestože použité algoritmy nevytvořil sám, ale čerpal je ze zahraničních článků, nejednalo se zdaleka o jednoduchou práci. Množství chyb v některých článcích někdy zcela znemožňovalo realizaci a odzkoušení daného algoritmu v prostředí Matlab Simulink. Zde student prokázal výborné schopnosti pracovat s doporučenou cizojazyčnou literaturou. Vypracovaná bakalářská práce je napsána v logickém sledu a splňuje požadavky zadání. Po úvodu do problematiky robustního řízení a do modelování synchronních motorů s permanentními magnety se student plně věnuje problematice robustního řízení synchronních motorů. Student popisuje dvě metody návrhu robustního regulátoru, které realizoval a otestoval v simulaci. Při jejím vypracování student, dle mého názoru, prokázal výborné bakalářské schopnosti. Navrhuji hodnocení výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 47/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Veselý, Ivo

Student měl za úkol seznámit se s principy robustního řízení a s možnostmi jeho využití pro řízení synchronních motorů s permanentními magnety. Dále měl ověřit robustní regulátory pomocí simulací v prostředí Matlab Simulink. I když lze bakalářskou práci považovat za obtížnou jak z hlediska časové náročnosti, tak z hlediska odborného, student ji splnil v plném rozsahu. Jak je z práce patrné, student si velmi dobře osvojil znalosti o robustním řízení. Tyto znalosti poté využil při návrhu několika regulátorů, které byly následně ověřeny simulacemi a porovnány. Z formálního hlediska je práce rozčleněna do dostatečného množství kapitol, které umožňují dobrou orientaci čtenáře v textu. Všechny kapitoly mají dostatečný rozsah odpovídající jejich důležitosti. V první části práce studen vysvětluje principy robustního řízení a její podmínky. V druhé části je pak samotné navržení regulátorů jejich simulace a zhodnocení výsledků. Jinak výbornou úroveň předložené práce zbytečně zhoršují některé formální nedostatky. Jedná se především o nejednotnost značení, absence seznamu symbolů a zkratek a absence klíčových slov v úvodu práce. Zadání práce bylo splněno. Bakalářská práce celkově svědčí o bakalářských schopnostech studenta. Přes uvedené připomínky, povětšinou spíše formálního charakteru, navrhuji hodnocení A 91 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 30893