VÁGNER, M. Vzdálená správa jednočipových systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučera, Pavel

Diplomant se intenzívně věnoval dané problematice již od Semestrální práce 1. Předložená diplomová práce splňuje vytyčené cíle; přestože se díky použitému modulu NE-4100T nepodařilo uspokojivě vyřešit problematiku zabezpečení celého systému, vykazuje práce vlastnosti kvalitního inženýrského díla. Diplomant při řešení práce projevil vysokou míru samostatnosti a zdatnosti při řešení všech vyskytnuvších se problémů. Vysoce kladně též hodnotím obsahové i formální zpracování diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Hynčica, Ondřej

Zadáním práce bylo zajištění vzdálené správy mikrokontrolérů, konkrétně správu paměti. Předložená práce splňuje zadání v plném rozsahu. Diplomant pro řešení úlohy zvolil kombinaci vestavného ethernetového serveru a bootloader aplikace pro mikrokontrolér. Navržené řešení umožňuje vzdálené nahrávání firmware do mikrokontroléru přes síť Ethernet pomocí TCP/IP protokolu. Navržená koncepce i postup řešení je správný a svědčí o výborných odborných znalostech diplomanta. Práce je velmi pečlivě zpracována, všechny postupy jsou detailně popsány a vysvětleny. Po formální stránce je práce kvalitně a velmi přehledně zpracována. Předložená práce svědčí o inženýrských schopnostech diplomanta. Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Otázky

eVSKP id 30881