LUERMANN, J. Obnovitelné zdroje energie v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

Bakalářská práce splnila zadání v celém rozsahu. Jedná se o rozšířenou rešerši k dané problematice se zaměřením na SR. Vlastním výstupem studenta je hodnocení využívání obnovitelných zdrojů energie na Slovensku a zejména konkrétní příklad bioplynové stanice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Moskalík, Jiří

Autor v bakalářské práci souhrně popisuje využívání OZE na Slovensku, zaměřuje se především na bio-plynové stanice. Práce je souvislá, přehledná a logicky velice dobře členěná. Velmi dobře také působí stylistické a grafické řešení celého dokumentu. Práci hodnotím výborně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Práce s literaturou včetně citací A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28648