VYMAZAL, A. Výroba a vady masivních odlitků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Záděra, Antonín

Diplomant se zabýval technologií výroby odlitku ložiska v podmínkách slévárny ŽĎAS a.s. Ve své práci zpracoval výsledky numerických simulací chladnutí a tuhnutí, které byly provedeny externí firmou. Podle vybrané technologie byl odlit experimentální odlitek ložiska, na kterém byly následně provedeny všechny provozně používané metody hodnocení vnitřní i povrchové jakosti odlitku. Některé zkoušky byly provedeny firmou ŽĎAS a.s., některé jako např. metalografické hodnocení provedl zcela samostatně. Významný přínos této práce spočívá v kompletním popisu celé technologie výroby odlitku ložiska od zpracování návrhu technologie, stanovení vlivu slévárenské technologie na vnitřní i povrchovou jakost až po ekonomické zhodnocení nové technologie. Práce je součástí výzkumu prováděného VUT a ŽĎAS a.s. v rámci projektu MPO TIP. Výsledky diplomové práce jsou přímo aplikovatelné ve slévárenské praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Čech, Jan

Autor diplomové práce si kladl za cíl provést analýzu technologie výroby masivního odlitku ložiska vyrobeného v ŽĎAS, a.s. V krátkosti popsal teorii vzniku základních typů vad masivních ocelových odlitků za využití dostatečného množství literárních citací. Správně byl zvolen postup nejdříve optimalizovat technologii nálitkování v předvýrobní fázi a také zařazení sekundární metalurgie do procesu výroby tekutého kovu. Z vlastního lití zkušebního kusu je důležitý výstup měření teplotního pole v odlitku i formě pro následnou optimalizaci simulačního software. Zajímavé a netradiční je filmování lití odlitku pomocí videokamery. Po tepelném zpracování a ohrubování odlitků řešitel pokračoval v detailní analýze odlitku ložiska s využitím standardních destruktivních i nedestruktivních metod a zhodnotil dosažené výsledky. Validoval navrženou i skutečně dosaženou slévárenskou technologii pomocí dvou simulačních software, porovnal rozdílné výsledky simulací. Na závěr autor z dat zjištěných v rámci experimentu navrhl možný další postup výroby z pohledu technologického i metalurgického. Graficky a stylisticky je práce zpracována kvalitně, dovolil bych si jen upozornit na pravopis slova „exozásyp“ (str.19). Tato práce splnila požadavky jejího zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37278