SLOVÁČEK, A. Vizualizace řídicího systému pro inteligentní dům a jeho okolí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Chomát, Luděk

P. Slováček se ve své práci zabýval problematikou vizualizace v inteligentním domě a sekvenčního zavlažování trávníku. Zadání bakalářské práce je ryze praktické. Bakalářská práce měla za úkol vytvořit kompletní vizualizaci inteligentního domu a otestování vytvořené řídicí jednotky pro zavlažování trávníku. Bakalářská práce navazovala na již dříve získaný grant FRVŠ v laboratoři CLG. P. Slováček disponoval kvalitními znalostmi z oblasti programovatelných automatů a programování. I přesto, že student nemá dobré cítění pro vytváření grafiky, vizualizace z hlediska praktické části je vyhovující. Řešení zadaného úkolu věnoval dostatečné množství času, pracoval iniciativně, převážně samostatně, pravidelně konzultoval dosažené výsledky a radil se s vedoucím práce o dalším postupu. Není mi známo, že by se na tvorbě bakalářské práce podílely jiné osoby. Bakalářská práce je vytvořena dle zadání a vytvořená závlaha trávníku a vizualizace inteligentního domu je plně funkční.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Dobias, Michal

Pan Slováček zpracoval bakalářskou práci na téma "Vizualizace řídicího systému pro inteligentní dům a jeho okolí". Zadání obsahuje tři hlavní úkoly a bylo po odborné a časové stránce středně náročné. Prvním ukolem bylo vytvoření vizualizace pro model rodinného domu v laboratoři CLG, druhým je použití služeb Web serveru, emailu a SMS k ovládání daného modelu a třetím úkolem je testování sekvenčního řízení na modelu. Bakalářská práce obsahuje dvanáct kapitol. Kapitola 1 obsahuje krátké představení pojmu vizualizace. V kapitole 2 se pojednává o možnostech využití vizualizace. Dle mého mínění mohly být tyto dvě kapitoly sloučeny. Kapitola 3 představuje základní způsoby regulace vytápění budov. Tato kapitola logicky nesouvisí a nezapadá do logického rámce bakalářské práce. V kapitole 4 jsou obecně představena průmyslová PC a programovatelný automat. Domnívám se, že tato část mohla být bez problémů začleněna do kapitoly 5, která popisuje hardware použitý při řešení bakalářské práce. Kapitola 6 obsahuje popis softwaru B&R Automation Studio. Podle mého mínění je tato kapitola zbytečná, neboť její obsah mohl být zcela nenásilně začleněn do předchozího textu nebo zcela vynechán. V kapitole 7 je zobrazen fyzický model inteligentního domu. Dále je pak popsán systém zavlažování. Kapitoly 8 až 12 jsou jádrem studentovy práce. Kapitola 8 pojednává o použité řídicí elektronice, o její fyzické realizaci, propojení s PLC a jejím oživování a testování. Další kapitola obsahuje vývojový diagram softwaru v řídicí elektronice a popisuje funkce modelu zavlažování. Protože kapitoly 8 a 9 spolu souvisí, bylo by vhodnější, aby byly tyto kapitoly sloučeny. Nebyla by přerušena logická konzistence a jejich souvislost. Kapitola 10 hovoří o řídicích programech a jejich návaznosti na vytvořenou vizualizaci. Poslední dvě kapitoly pojednávají o službách Web server, email a SMS. Službu SMS se z opodstatněných důvodu nepodařilo zprovoznit. V závěru práce autor komentuje výsledky a nastiňuje možnosti dalšího rozšíření. V práci se nachází typografické chyby. Bakalářská práce je vypracována v dostatečném rozsahu a svědčí o tom, že autor danou problematiku zvládl dobře. Práci navrhuji k obhajobě před komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 30863