KUKAČKA, R. Simulační modelování tlumiče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Březina, Lukáš

Student se ve své práci zabýval sestavením přehledu konstrukcí tlumičů a moderních přístupů ke konstrukci pružení automobilu. Zbývající část práce student věnuje sestavení simulačního modelu pasivního tlumiče ve dvou variantách. Nad rámec zadání student provedl pro dané buzení optimalizaci parametrů tlumiče vzhledem k minimalizaci výchylky odpružené hmoty. Na práci velice cením popsání a praktické demonstrování funkce optimalizačního bloku „Signal constraint“. Praktický přínos práce vidím zejména v možnosti použití modelů pro potřeby počítačového cvičení předmětu Dynamika. Student pracoval pilně a samostatně. Cíle práce byly splněny, práci tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „A –výborně“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vetiška, Jan

Tato práce se zabývá Simulačním modelováním tlumiče. Součástí práce je rešeršní studie analyzující současný způsob tlumení vibrací přenášený od vozovky na karoserii automobilu a možné přístupy ke konstrukci tlumiče. Tato část práce přehledně shrnuje současný technický stav v této oblasti. Dále v práci student vytvořil simulační model pasivního tlumiče v MATLAB/Simulink a provedl potřebné simulace. Tuto část student ještě nad rámec zadání rozšířil o optimalizaci parametrů tlumiče vzhledem k minimalizaci výchylky odpružené hmoty, čímž demonstroval funkci optimalizačního bloku Signal Constraint. Po grafické, stylistické a pravopisné stránce je práce na velmi dobré úrovni. Práce s literaturou je dobrá. Studen splnil všechny zadané cíle, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37275