HVÍŽĎALA, J. Simulační modelování paralelního mechanismu typu RPR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Březina, Lukáš

Student se ve své práci zabýval vytvořením simulačního modelu rovinného paralelního mechanismu typu 3-RPR ve dvou různých simulačních prostředích určených pro modelování multi-body dynamiky. Chování obou modelů bylo vzájemně porovnáno. Na práci zejména cením implementaci rovnic inverzní kinematiky pro předepisování pohybu obou modelů a detailní popis postupu vytvoření modelů včetně srovnání chování obou modelů. Praktické využití práce vidím zejména v možnosti použití modelů pro potřeby počítačového cvičení předmětů Kinematika a Dynamika. Student splnil všechny body zadání, práci tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „A –výborně“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Houfek, Lubomír

Práce na dobré úrovni. Obsahuje jak teoretické tak i numerické řešení dané problematiky. Řešený problém je zajímavý, výsledky rešení budou možné využít při výuce předmětů bakalářského studia na FSI.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 37274