VOMELOVÁ, Š. Archeologický park v Mikulčicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Šindlar, Jiljí

... diplomový úkol je zpracován na vysoké úrovni tvůrčí invence, korigované velmi citlivě komponovanými detaily. Diplomantka pracovala s velkým zaujetím a snahou o maximální zhodnocení výjimečnosti zadaného tématu, které se váže na historii vývoje naší společnosti v mezinárodním kontextu. Za zásadní lze považovat základní koncept prostorotvorné konstrukce, který se stává určujícím pro možnosti rozvíjení provozních vztahů a tedy i dynamiky pohybu návštěvníků v prostoru. Je možné konstatovat, že architektonický výraz navrženého objektu /jistou formou "lapidárnosti"/ v sobě ukrývá poselství našich předků a vytváří tak prostor pro zhodnocení poznaného a poznávaného vývoje člověka-společnosti v budoucnosti, což lze považovat za zásadní. Otázky k obhajobě: - konstrukční systém objektu se stává součástí výrazného architektonického akcentu, jaké jsou důvody jeho uplatnění - kvalita výstavního prostoru je limitována kvalitou osvětlení, jakým způsobem je tento faktor /fenomén/ v objektu akceptován /řešen/ - skladba a funkce obvodového pláště /materiálové řešení/

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A tvůrčí, zodpovědný, ambiciozní
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Foretníková, Ladislava

Diplomová práce je zpracována velice pečlivě. Diplomantka vychází z obsáhlých analýz, jejichž výsledky akceptuje při vlastním zpracování architektonického návrhu, který je zpracován velice kvalitně a ve velkém rozsahu, s výraznou tvůrčí invencí a s citem pro architektonický výraz . Důslednější nebo čitelnější schéma nosné konstrukce objektu by přispělo ke zvýšení výsledné velmi dobré úrovně práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A - koncept založený na respektování charakteru lokality lužního lesa v povodí řeky Moravy a zároveň velmi cenné archeologické lokality je citlivě ztvárněn navržením horizontálního objektu muzea, na nějž navazují logicky navržené prohlídkové trasy areálu
Architektonické řešení A - objekt muzea je kompozičně dobře zvládnut , kombinace pohledového betonu a dubových lamel je esteticky působivá - velká prosklená stěna v 2.NP je efektním akcentem, poskytuje výhled z kavárny do areálu archeologického naleziště. Není opatřena zastiňujícími prvky, což je s ohledem na jihovýchodní orientaci obtížně akceptovatelné
Provozní řešení B - provozní řešení objektu je dobře zvládnuto. Jsou vytvořeny logické provozní a komunikační celky a jejich vazby, jak v sektorech týkajících se návštěvníků, tak pracovníků muzea. - jednotlivé provozní celky jsou řazeny, tak aby jasně a srozumitelně provázely návštěvníka objektem i celým areálem - jsou plně respektovány a řešeny problémy pohybu imobilních - pro schodiště /kruhového půdorysu/ z 1.NP do 2. NP by bylo vhodné zvážit opačný směr výstupu - výstup ve 2.NP by lépe korespondoval s nástupem do kavárny - v zrcadle schodiště je pravděpodobně navržen výtah pro imobilní, ale z výkresů to není zřejmé - výkres podrobně zpracovaného detailu příčného řezu fasádou postrádá vazbu - odkaz - označení ve výkresu řezu objektem
Technicko konstrukční řešení C - popis v konstrukce průvodní zprávě je schematický a ve výkresu "konstrukční schéma" není patrné zajištění prostorové tuhosti konstrukce, není zakreslena ani v průvodní zprávě popisovaná ocelová prostorová příhradová deska
Formální úroveň B - práce je pečlivě zpracována, výkresová dokumentace je na vysoké grafické úrovni, řada výkresů však postrádá dostatečný popis, což ztěžuje orientaci v elaborátu - vizualizace a foto modelu vhodně dokumentují návrh objektu muzea
Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 31901