PAVLÍK, O. Realizace plastového držáku automobilové navigace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Paloušek, David

Přiložená výkresová dokumentace by mohla být zpracována lépe, přesto je práce na solidní úrovni. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Nohál, Libor

V předložené práci jsou splněny všechny stanovené cíle. Práce je kratší a některé kapitoly mohly být zpracovány rozsáhleji. Jsou zde tvrzení, které nejsou ničím doloženy např. v kap. 6.2 (Minimální tloušťka 3 mm splňuje pevnostní podmínky ...). Student v závěru věcně shrnul svou práci a také porovnal ekonomicko-technické parametry realizovaného držáku s komerčními produkty.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37272