HON, P. Třískové hospodářství obráběcího stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Holub, Michal

Diplomant prokázal, že umí dobře řešit problémy inženýrské praxe. V práci mohla být podrobněji řešena problematika současného stavu techniky na zpracování třísek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Opl, Miroslav

Práce v plném rozsahu postihuje požadavky zadání. V úvodu je vypracována krátká rešerše komponent třískového hospodářství. Dále je uveden návrh konkrétních dopravníků, drtiče, briketovače a zařízení pro filtraci procesních kapalin pro zadaný stroj (skupinu strojů). V práci je dále rozpracována konstrukce třískového dopravníku, vyplívající z vyhodnocení tří variant, doložená výpočty. V práci nechybí slovní technicko-ekonomické zhodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37271