KLUSÁK, O. Biokompatibilní materiály na bázi kovů a jejich využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Klakurková, Lenka

Předložená bakalářská práce je zpracována v rozsahu 73 stran, s průběžně řazenými obrázky a tabulkami. Z metodického hlediska vycházel bakalář plně z doporučených zásad pro zpracování bakalářské práce a zadané téma zpracoval v rámci zadaného tématu velmi uceleně a přehledně v osmi logicky navazujících kapitolách. Po úvodní kapitole, která je věnována obecnému úvodu do problematiky biokompatibilních materiálů se bakalář soustředil na tři, v této oblasti nejběžněji nevyužívaných, skupin materiálů. Svoji pozornost zaměřil autor nejprve na slitiny Ni-Ti, tzn. Nitinol. Shrnul jeho vývoj, biokompatibilitu, korozní okolnost i jeho nejběžnější aplikační využití v medicínské praxi. Neopomněl popsat i základní transformace ve slitinách, princip jevu tvarové paměti, jejich typické projevy jako superelasticitu, pseudoelasticitu a jednocestný a dvoucestný tvarový paměťový jev. Samostatné podkapitoly věnoval bakalář rovněž přípravě slitin na bázi Ni-Ti, technologiím výroby drátů včetně novějších technologíí, jakými je např. metoda ECAP. Druhá samostatná část práce je věnována titanu a jeho slitinám včetně jeho povrchových úprav využívaných v oblasti ortodoncie a kloubních náhrad. Stejně jako v případě materiálů na bázi Ni-Ti je zvýšená pozornost věnována jejich aplikačnímu využití konkrétních slitin a jejich biokompatibilitě. V identickém duchu je zpracována i poslední kapitola věnovaná slitinám na bázi kobaltu, zejména pak materiálům, které jsou známé pod obchodními značkami Vitallium, Oralium a Remanium. Informace pro zpracování bakalářské práce čerpal bakalář jak z dostupné literatury, tak i z elektronických médií. Celkový počet citovaných pramenů (124 citací) svědčí o rozsáhlé práci při jejím zpracování. Přístup bakaláře lze označit za velmi aktivní a přístupu ani samotné práci studenta nelze nic vytknout. Student přistoupil k řešení zadaného tématu velmi zodpovědně a lze konstatovat, že předkládaná práce je na velmi dobré úrovni. Je psána chronologicky, srozumitelně, bez závažných gramatických a stylistických chyb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čelko, Ladislav

Předložená bakalářská práce je tvořena rozsáhlou teoretickou částí zabývající se problematikou kovových biokompatibilních materiálů a jejich aplikací v lékařské praxi. V rozsahu 74 stran výrazně převyšuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací. Po úvodní části tvořené podrobným výčtem v současnosti používaných biokompatibilních materiálů se autor v práci detailněji zaměřuje na tři typy nejvyužívanějších kovových slitin: Intermetalika Ni-Ti, (nano)-titan komerční čistoty a jeho slitiny a kobalt-chromové slitiny, které nacházejí nejrozsáhlejší uplatnění v celém spektru lékařských aplikací. V jednotlivých tematických kapitolách je tak vypracován ucelený přehled využívaných slitin, jejich základních mechanických vlastností, možných způsobů tepelného zpracování a speciálních principů funkce v návaznosti na ukázkách praktických aplikací. Práci zakončuje nadmíru impozantní počet 124 literárních pramenů použitých pro její tvorbu. Z nich 94 ve formě knih, časopiseckých publikací, či spustitelných elektronických zdrojů není starších desíti let, což potvrzuje aktuálnost zpracované problematiky. Bakalářská práce v předložené formě umožňuje přímou návaznost na řešení problematiky v oblastech experimentálního studia vybraných kovových biokompatibilních materiálů v navazujícím magisterském studiu navrhovatele. S ohledem na stylistiku práce byl zaznamenán výskyt obvyklého množství překlepů a drobných typografických nedostatků, které však zásadně nesnižují kvalitu bakalářské práce. V celkovém souhrnu i s ohledem na vlastní zadání práce tak lze konstatovat, že autor přistoupil k řešení zadaného tématu zodpovědně, zcela splnil vytyčené cíle práce a vypracoval tak bakalářskou práci na velmi dobré odborné úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28687