TRÁVNÍČEK, I. Multifunkční záznamová, měřicí a řídicí jednotka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Grepl, Robert

Student splnil všechny body zadání a vytvořil nadstandardní převážně praktickou práci, ve které navrhnul a vyrobil DPS, naprogramoval mikrokontrolér Atmel AVR a naprogramoval uživatelské rozhraní pro nastavení parametrů měřicí a řídicí jednotky na PC.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vlachý, David

Předkládaná práce splnila všechny body zadání. Je logicky členěná od formulace problému, přes analýzu, návrh řešení, realizaci a prezentaci až k výsledkům. Součástí textu jsou vhodné přílohy. Malou výtku bych měl k občasné deklaraci faktů bez citace zdroje nebo vlastního důkazu. Také použitá terminologie je na několika místech práce nepřesná, nicméně pochopitelná. Celkově je práce kvalitní a hodnotím výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28689