CHARVÁT, T. Studie vlivu polohy odváděcích otvorů na kvalitu vzduchu v obytné místnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejčí, Vladimír

Diplomant byl zpočátku práce velmi aktivní. Značnou část času věnoval výpočtovému modelování, které se v ranných fázích jevilo jako příliš komplikované. Tento fakt se později projevil při zpracování vlastní práce, jejíž provedení tak mohlo zajisté být na vyšší úrovni. Diplomant práci přiměřeně konzultoval a připomínky zapracovával. Na konzultace přicházel dobře připraven. Vzhledem k přístupu studenta a provedení práce doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Forman, Matěj

Práce obsahuje řadu stylistických chyb, jako například otopné těleso je na str. 24 nazváno radiátorem, u obr. 7.4 a 7.5 jsou prohozené popisy atp. V práci jsou sice popsány okrajové podmínky výpočtu, ale není zmíněno jaké metody řešení proudění a přenosu tepla bylo k výpočtům použito. Zpracování výsledků je obsáhlé ale ne příliš přehledné. Vzhledem k rozsahu zpracování se zdají závěry poněkud vágně formulované a není tak zcela jasné proč byla vlastně daná práce vypracovaná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 26305