MALÍK, D. MATLAB/Simulink, Real-Time simulace a řízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořáček, Martin

Po vyjasnění základních principu a detailním seznámení se s vývojem specializovaných funkcí v prostředí MATLAB/Simulink, postupoval při řešení zadání systematicky, rychle a efektivně. Pracoval samostatně a nutnost konzultace se zužila jen na stěžejní části úkolu. Složitější problémy dokázal vyřešit prostřednictvím podpory firmy Humusoft. Při tvorbě specializovaných funkčních bloků prokázal programátorské schopnosti. Při jejich ověřování navíc znalosti z oblasti PID regulace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Chomát, Luděk

Z formálního hlediska je bakalářská práce vyhovující, až na několik překlepů a špatných odkazů na obrázky. Na některou literaturu se autor neodkazuje a přitom ji má v seznamu. Taktéž se autor odkazuje na tabulku 3.1 z literatury a přitom by bylo vhodné ji pro úplnost uvádět v textu. Závažnou chybou je špatné porovnání výsledků, které je uvedeno na str. 19 až 24. Není jasně dáno, jak se k těmto výsledkům student dostal, protože zde není žádný výpočet. Délku simulačního cyklu a počet měření pro porovnání má studen nevhodně zvolené. Není možné ověřit, zda tabulka 1 vychází z grafu na obrázku 4 (dle mého názoru výsledky nekorespondují). V tabulce 4 je uvedená doporučená vzorkovací perioda pro nově navržený real-time blok. Ovšem jestli je ještě vhodnější perioda vzorkování není možno ověřit, nebylo provedeno více srovnání. Je škoda, že při používání vytvořeného programu pro propojení s programovatelným automatem musíme znát přesně cestu proměnné. Bylo by vhodné vybírat si proměnné z programovatelného automatu ze seznamu, který by se automaticky aktualizoval. I přes výše uvedené nedostatky je vytvořený toolbox v Simulinku plně funkční a velkým přínosem jak pro studenty, tak i pro experimenty. Zadání bylo splněno a práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 30821