ZEMAN, K. Technologický projekt montáže vozidla pro tělesně postižené. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavenka, Bohumil

Práce je velmi zdařilá. Většina nedostatků byla odstraněno v prúběhu zpracovíní. K jednotlivým kladům a nedostatkům stručně v bodech. - Kladně hodnotím využitíteorie v prxi( postupové grafy, trojúhelníková metoda....)- průkaznější ekonomika je umořování nákladů ziskem né tržbami - na nynější automobilový trh je uvažovaná tržní cena vozu vysoká (kdybych chtěl podnikat kupoval bych na př. Škodu -fábii za 145000kč a prováděl bych individuální úpravy podle typu postižení). Pro závěrečnou práci je ovše téma výborné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Neužil, Karel

Práce má velkou popisnou část,chybí tabulky, grafy,ozn. výsledků /ks/r/,jsou tam chyby v časech směny,/ 780 min?/a j. Autor uvádí ,že výrobek je před skončením vývoje ,ale přitom už disponuje všemi ekonomickými údaji z výroby - např. hodnotami zmetkovitosti,náklady na energii, na služ. vozidla a p. Jak je zjistil? Vlastní přínos autora lze snad najít v části zabývající se dispozičním a logistickým řešením výroby, proto i přes uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

eVSKP id 29399