BAUZA, E. Pryžový tlumič torzních kmitů čtyřválcového vznětového motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Zadání diplomové práce bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Novotný, Pavel

Diplomová práce má rozsah 64 stran textové části a je doplněna 76 stranami výpočtové a obrazové přílohy. Hlavním cílem práce bylo navrhnout pryžový tlumič torzních kmitů, který by především snížil úhlové výchylky předního konce klikového hřídele a tím i vibrace a hluk dalších odtud ozubenými koly poháněných mechanismů a příslušenství motoru. Jako výpočtový prostředek byl aplikován diskrétní torzní model klikového mechanismu, pro stanovení rezonančních amplitud harmonických složek byla použita energetická metoda. Byly navrženy parametry a základní rozměry pryžového tlumiče a následně provedeno vyhodnocení jeho účinku. Zadání diplomové práce bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 26358