KUNA, Z. Detekce komplexů QRS v signálech EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kozumplík, Jiří

Autor realizoval několik variant detektorů komplexů QRS - jednosvodový detektor založený na obálce signálu přezpracovaného pásmovou propustí a třísvodový detektor vycházející z prostorové rychlosti počítané z trojice ortogonálních nebo pseudoortogonálních svodů. Knihovna testovacích signálů obsahuje řadu signálů s extrasystolami, jejichž spolehlivá detekce není snadná. Standardní postup detekce, který na extrasystolách často selhává, autor doplnil vlastními korekčními pravidly (v literatuře bývá popis těchto pravidel obvykle zamlžen), která přispěla ke zvýšení úspěšnosti detekce. Diplomant splnil požadavky formulované v zadání a dosažené výsledky považuji za slušné, i když jeho detektory nedosahují spolehlivosti uváděné u špičkových detektorů v dostupné literatuře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Vítek, Martin

Student navrhl dvě metody detekce komplexů QRS a otestoval je na jednotlivých i ortogonálních svodech databáze CSE. Kladně hodnotím zejména inovativní přístup k realizaci některých částí navržených algoritmů a podrobný popis jejich principu. Práci bych vytkl zejména absenci realizace některé z pokročilejších metod a srovnání algoritmů s jinými autory. Dosažené výsledky jsou přehledně srovnány formou tabulek, nicméně u nejvýkonnější varianty detektoru bych očekával vyšší učinnost detekce. Seznam použité literatury je krátký a obsahuje pouze dvě zahraniční díla.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
77

eVSKP id 27122