HENDRYCH, M. Softwarový generátor EKG signálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítek, Martin

Student nastudoval některé metody generování signálu EKG a vybranou metodu realizoval v prostředí Matlab. Program obsahuje širokou škálu nastavení a zdařilé grafické prostředí, čímž bylo splněno zadání projektu. V práci postrádám podrobnější a rozsáhlejší přehled metod generování signálu EKG. Generátoru bych vytkl zjednodušenou morfologii vln, která nebere v potaz různý sklon nástupných a sestupných hran. Po formální stránce je práce v pořádku, až na špatnou kvalitu některých obrázků. Aktivita studenta během semestru byla průměrná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Smital, Lukáš

Předložená diplomová práce se zabývá generací umělého signálu EKG. Ve stručné teoretické části jsou rozebrány některé způsoby generování elektrokardiogramů a vybraná metoda skládání segmentů je realizována v prostředí Matlab. Příliš upozaděny jsou zde metody založené na matematických modelech, což snižuje technickou úroveň práce. Kladně hodnotím především kvalitní rozbor morfologie vln signálu EKG a zdařilé grafické rozhraní vytvořené aplikace. Formální stránku práce považuji až na drobné výhrady za kvalitní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 41/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 27112