TŮMA, M. Koncepční návrh projektu vzorové lisovny plastů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kandus, Bohumil

Předložená diplomová práce představuje mimořádně zdařilé zpracování ideového technologického projektu malé a střední vstřikovny plastů v rozsahu přesahujícím zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Orel, Daniel

Diplomová práce má hezké zpracování a grafickou úpravu. Diplomant čerpal z aktuálních zdrojů a jeho návrhy technologického vybavení vychází z nabídky zařízení dostupných na dnešním trhu. Úvodní část by se mohla považovat za zbytečně obsáhlou, protože se věnuje i tématicky vzdáleným oblastem (vlastnosti plastů, technologie zpracování plastů jiné než vstřikování termoplastů apod.) Při návrhu parametrů technologických zařízení diplomant vhodně srovnal teoretické výsledky definované výpočty s odbornými praktickými odhady. Volba strojů a periférií pro vzorové lisovny byla provedena správně, stejně tak půdorysné rozmístění zařízení vzhledem k logistice výroby. Práce postrádá časový rámec návratnosti investice, tzn. investiční náklady promítnuté do ceny výlisků. Z technického hlediska lze praktickému řešení vytknout pouze to, že u dílců volně padajících do bedny nedojde nikdy k jejich pravidelnému prostorovému uspořádání uvedenému na straně 56 a 57. Obecně je práce na velmi dobré odborné úrovni, má praktický význam a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 29372