BARTOŠ, M. Audiovizuální stimulátor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrozek, Jan

Student přehledně rozebral teorii a používané metody audiovizuální stimulace. Dále navrhnul a realizoval programovou aplikaci pro audiovizuální stimulaci, která byla vytvořena v prostředí LabWIEV a splnila zadání. Za drobný nedostatek považuji zdárně nerealizované hardwarové řešení stimulačních brýlí. Student sice zprovoznil vstupně výstupní měřící kartu a stimulaci pomocí LED diod, ale konkrétní realizaci a zapojení v práci již nepopisuje. Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Práci hodnotím velmi dobře a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
81

Posudek oponenta

Čech, Petr

Práce se zabývá problematikou audiovizuální stimulace. Teoretická část práce obsahuje popis činnosti mozku, jeho elektrické aktivity a definici základních frekvenčních pásem. Rovněž jsou zde popsány základy audiovizuální stimulace. Zde mám drobné výhrady ke členění kapitol, kdy se jejich obsah vzájemně prolíná, někdy i předbíhá. Názvy některých kapitol jsou neurčité, několikrát se opakuje název "Úvod". Praktická část práce obsahuje především realizaci audiovizuálního stimulátoru v prostředí LabView. Navržený program plní zadání v plném rozsahu a je navíc doplněn o řadu nadstandardních funkcí. V kapitole "Konstrukční řešení přístroje" postrádám popis použitých brýlí, způsob jejich buzení, technické parametry budícího signálu. Po formální stránce postrádám všeobecný úvod do problematiky (samostatně vyčleněnou kapitolu) kde je rozebrán současný stav řešení a nastíněny cíle práce. I přes uvedené výhrady práce jako celek odráží dobré zpracování dostupné literatury a interpretaci nabytých poznatků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce D 6/10
Splnění požadavků zadání B 17/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Odborná úroveň práce B 43/50
Navrhovaná známka
B
Body
84

eVSKP id 27102