HLAVAČKA, M. Přestavba letounu L-410 pro potřeby hašení požárů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kouřil, Martin

Diplomová práce z větší části svým obsahem splňuje požadavky zadání. Autor v prvních kapitolách podrobně a vhodně nastiňuje problematiku z oblasti letecké hasičské služby, požadavků kladených na hasicí zařízení, hasebních kapalin, atd. Oproti tomu v oblasti technického řešení dané problematiky (pevnostní analýza, letové vlastnosti a výkony, atd.) vyhlíží diplomová práce jakoby jednodušším vzhledem. Bylo by vhodné se řešenou problematikou zabývat více obsáhle a podrobněji. Dalším rozšířením získané výsledky a postupy výpočtů by výrazně obohatili a zviditelnili obsah diplomové práce. Jinak diplomová práce vyhlíží přehledným a uceleným dojmem, který občas kazí strohý a nepřehledný popis některých častí práce. Jedním z mnoha přínosů práce je konečná autorova úvaha o vhodnosti realizace projektu. Diplomová práce má dobrou úroveň a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Píštěk, Antonín

Diplomant věnoval velkou část rozboru požadavků na letecké hašení a statistice letounů, které tuto činnost vykonávají. Vlastnímu technickému řešení, které je podstatou zadání DP se věnoval málo a cíle zadání, kterými jsou: Návrh komplexní zástavby hasicího systému do letounu,princip plnění a návrh konstrukční řešení aj. tak byly splněny jen částečně. V práci je také několik nepřesností a jazykových zvláštností (v křídle je umístěna palivová soustava, civilní a necivilní provoz aj.) a je zřejmé, že diplomant čerpal z firemních podkladů, aniž by je sám hodnotil. Např. grafy na obr. 20 a 21 jsou pro množství hasební látky až do 12000 litrů, při tom možný objem nádrží je jen 1600 l. V úpravách trupu (str. 43) uvádí "navrhuji následující úpravy trupu..", které však uvedeny nejsou. Také závěrečný komentář je příliš obecný a postrádá technické hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 26332