STODOLÁK, M. Rekonstrukce simulátoru vozovky. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Mazůrek, Ivan

Práce splňuje představy vedoucího práce

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Roupec, Jakub

Komentář k jednotlivým hodnocením: Cíle a požadavky byly splněny. Jediná výhrada se může týkat chybějící specifikace měřicího rozsahu zamýšlených tenzometrů. Postup a řešení: Při výpočtu ohybového napětí v nebezpečném průřezu mi chybí vysvětlení volby dynamického součinitele kd a započítání vlivu koncentrace napětí od díry pro šroub. Vlastní přínos a originalitu hodnotím B. Zvedák mohl být zajimavým konstrukčním řešením, plně implementovaným do konstrukce krytu. Interpretace dosažených výsledků a vyvození závěrů: Rešeřšní část obsahuje seznam různých typů simulátorů, ale chybí mi jejich rozbor s ohledem na cíle práce (zakrytování z důvodu ochrany obsluhy při provozu, umístění snímačů síly). Dále již zmíněná specifikace použitých tenzometrů. Využitelnost v praxi hodnotím výborně. Výsledky této práce mají přímou návaznost na zaměření výzkumné skupiny Diagnostiky. Logické uspořádání práce a formální náležitosti: V Obsahu by neměl být uveden abstrakt, klíčová slova, atd. Úvod a seznamy by neměly být číslovány. Kapitoly 7,8 a 9 neodpovídají závazné struktuře VŠKP. Grafická, stylistická úprava a pravopis: Přestože student navštěvuje vysokou školu s technickým zaměřením, neměl by úplně zapomínat na základy gramatiky, slovosled a aspoň minimální uhlazenost vyjadřování. K práci s literaturou nemám výhrad. Celkově hodnotím práci jako přínosnou. Celkové hodnocení negativně ovlivnily některé formální nedostatky a zejména pravopis.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 29351