RIPEL, T. Návrh a realizace konstrukce kolového mobilního robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejsa, Jiří

Pan Tomáš Ripel se ve své práci věnuje návrhu a realizaci konstrukce mobilního kolového robotu s Ackermanovým řízením a zadní nápravou poháněnou elektrickým motorem přes mechanický diferenciál. Konkrétní specifikace zadání byla určena zadavatelem - externí firmou. Při řešení zadaného úkolu diplomant pracoval samostatně, v odůvodněných případech ve spolupráci se zadavatelem a jeho subdodavateli. Konkrétní koncepce robotu byla zvolena na základě zkušeností, které diplomant získal při práci na bakalářském projektu. V práci je řešena jednak základní mechanická konstrukce robotu, jeho pohon včetně zdrojů a řízení přední nápravy, dále potom řada dílčích problémů, jako jsou bezpečnostní prvky, napojení pláště, senzorika, přístupové otvory, atd. Jsou provedeny základní výpočty. Úspěšný průběh práce ilustruje skutečnost že prototyp robotu je aktuálně již ve výrobě. Během zhruba 11 měsíců, po které se pan Ripel věnoval zadanému úkolu odvedl obrovské množství práce, jejímž výsledkem je návrh konstrukce odpovídající mnohdy protichůdným požadavkům zadavatele. Jeho práci hodnotím jako výbornou, tedy známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Grepl, Robert

V práci jsou popsány výsledky rozsáhlého vývojového úkolu, kterým je kompletní konstrukční návrh komerčního mobilního robotu s klasicky řízeným kolovým podvozkem. Vzhledem k tomu, že návrh konstrukčního řešení byl kompletně vypracován diplomantem, očekával bych v práci uvedení rozpracování vždy několika variant řešení dílčích komponent (pohonu, řízení atd.) a následně volbu finální varianty s příslušným zdůvodněním. V práci je nejasně uvedena otázka sensoriky robotu. V kap. 5 "Sensory a elektronika" se autor zmiňuje pouze o inkrementálních čidlech a (v podkapitole "Elektronika") o spínačích. Dále, v kap. 7, jsou ale zmíněny ultrazvukové sensory. Je zřejmé, že sensorika nebyla náplní práce, umístění např. ultrazvukových sensorů je ale potřeba v konstrukci zohlednit. Z práce také není zcela jasné, jak je v celém robotu řešena otázka vedení kabeláže, což může představovat dosti značnou komplikaci. Přes všechny uvedené výhrady a to, že patrně nebyl zcela splněn bod zadání vyžadující hmotnost celého systému do 70kg, považuji práci co do obsahu i rozsahu za nadprůměrnou a hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28617