HANUSKA, M. Nekonvenční metody obrábění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Osička, Karel

Předložená práce se zabývá podrobným rozborem nekonvenčních technologií obrábění a analyzuje možnosti uplatnění v současném průmyslu. Důležitou součástí práce je i posouzení nekonvenčních technologií z hlediska enviromentálních aspeků. Autor prokázal dobrou orientaci v uvedené problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Humár, Anton

Pojetí bakalářské práce vychází z velmi dobrých znalostí aplikací nejnovějších vzorů řešení dané problematiky, uchazeč prostudoval a ve své práci využil poznatky získané studiem rozsáhlého souboru dostupné odborné literatury (35 literárních odkazů, které zahrnují knižní publikace a zejména Internet). Zde je třeba poznamenat, že citace v seznamu požitých zdrojů v převážné většině neodpovídají normě ČSN ISO 690. V souladu se zadáním je práce rozdělena do základních kapitol a podkapitol, které se zabývají principy jednotlivých nekonvenčních metod, jejich technologickými možnostmi a průmyslovým využitím, provozní náročností a ekologickými vlivy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 36928