DANIEL, P. Elektronické řídicí jednotky pro závodní motory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Svída, David

Bakalář pan Petr Daniel splnil všechny body zadání. Jeho práce je po formální na velmi dobré úrovni, po obsahové je ovšem hodně obecná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Beran, Martin

Bakalářská práce pana Petra Daniela se zabývá rozborem řídicích jednotek využívaných v motorsportu. Celá práce je po obsahové a grafické stránce na dobré úrovni, avšak postrádám zde určitý nadhled studenta nad řešeným rozborem. Bylo by vhodné stanovit si předem základní porovnávací parametry, na základě kterých by provedl výsledné shodnocení. Všechny cíle zadání byly splněny a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 26392