ŠRUTOVÁ, M. Influence of autonomic nervous system in the inducibility of atrial fibrillation. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolářová, Jana

Studentka svou bakalářskou práci vypracovala na Technické Univerzitě ve Valencii ve Španělsku. Její práce byla zaměřena na analýzu elektrokardiografických signálů a prověření vztahu činnosti autonomního nervového systému a síňových fibrilací. Podrobně se seznámila s kardiovaskulárním systémem a měřením jeho parametrů. Signály pro analýzu studentka získala z databáze Cleavlendské kliniky. Zaměřila se na zpracování elektrokardiogramů v časové a v časově-frekvenční oblasti. Získané parametry popisující kardiovaskulární systém před a po vyvolání síňové arytmie statisticky vyhodnotila. Studentka analyzovala data v programovém prostředí Matlab, kde vytvářela vlastní funkce a využívala funkce dostupné na uvedeném pracovišti. Všechny programy byly osobně předvedeny a okomentovány. Zadání práce bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Provazník, Ivo

Studentka se zabývala problematikou měření, analýzy a vyhodnocení elektrokardiografických signálů získaných v experimentálním prostředí za účelem prozkoumání vlivu autonomního nervového systému živého organismu na změny v elektrofyziologii srdce. Nastudovala relevantní (a obtížnou) literaturu a popsala obecné základy funkce srdce po elektrické stránce. Dále popsala vybrané metody časové a časově-frekvenční analýzy signálů vhodné pro analýzu elektrických signálů srdce před a při patologické atriální fibrilaci. Navrhla postup analýzy dat, analýzu provedla a výsledky dostatečně diskutovala. Nechybí statistické vyhodnocení výsledků, nezbytně nutné při podobných studiích. Práce je na velmi dobré úrovni a svědčí jednak o kvalitách studentky a jednak o usilovné práci. Je nutné poznamenat, že studentka projekt řešila na kvalitním zahraničním pracovišti s náročnými požadavky na studenty. V části interpretace výsledků a ve formálním zpracování práce je několik nepodstatných nedostatků. Bakalářskou práci hodnotím jako výbornou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

eVSKP id 15587