STŘÍPEK, M. Monitoring provozu fotovoltaické elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Dolenský, Jan

Student se ve své práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, zabývá monitorováním provozu fotovoltaické elektrárny o výkonu 249kWp. V práci je uveden základní rozbor fotovoltaické elektrárny, princip přeměny energie. Dále jsou zde popsány účinnosti přeměny energie v jednotlivých prvcích a určena výsledná účinnost celého systému. Pro zpracování a analýzu provozních dat student samostatně vytvořil program, který lze v budoucnu používat i v jiných systémech. Práce je sepsána pečlivě, úprava a zpracování odpovídají požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Přínos práce pro praktické použití v oblasti fotovoltaických elekráren je velmi značný. Práci hodnotím výborně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury B 8/10
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Kunovjánek, Miroslav

Student Martin Střípek se ve své bakalářské práci věnuje monitoringu provozu fotovoltaické elektrárny. Rozsah práce odpovídá předem stanovenému počtu stran, její obsah odpovídá přidělenému zadání. Práce je rozdělena na tři základní části. V prvních dvou teoretických částech student seznamuje čitatele s problematikou fotovoltaických panelů a elektráren. V praktické části se student věnuje dlouhodobému měření provozu reálné fotovoltaické elektrárny. Výsledky měření jsou prezentovány v přehledných tabulkách a grafech. V závěru práce jsou všechny výsledky přehledně shrnuty. Formální zpracování práce je na velmi dobré úrovni, výhrady mám pouze k přehlednosti kapitol v teoretických částech práce. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikovat známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 31972