MALÍK, T. Návrh zásobníku Pick-up pro těžké frézovací hlavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlík, Jan

Jedná se o velmi kvalitně zpracovanou práci a to jak z hlediska obsahu, tak i grafické a stylistické úpravy. Jelikož se jedná o průmyslové zadání je očekávána i praktická realizace vycházející z kvalitně zpracovaných podkladů diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kukleta, Pavel

Úvodní kapitoly diplomové práce věnuje autor historii vzniku původní konstrukce dopravníku a popisuje stávající stav využívaný při manipulaci s frézovacími hlavami. Popsány a vyobrazeny jsou zde stroje, u kterých je zásobník používán, včetně specifikace frézovacích hlav a brousící hlavy, pro které je dopravník konstruován. V dalších kapitolách jsou uvedeny požadavky na dopravník včetně formulace koncepce dopravníku a proveden výběr vhodných vedení pro pohyb vozíku dopravníku. Dále autor předkládá předběžný návrh prvního ze způsobů pohonu, tj. pohon vozíku kuličkovým šroubem. Zde jsou všechny potřebné výpočty pro různá ložisková uložení hřídelí, včetně závěrů podle kterých je provedena konečná verze návrhu. V následujícím alternativním návrhu pohonu vozíku pomocí ozubeného hřebene a pastorku jsou všechny potřebné výpočty, včetně výpočtu parametrů ozubení. Výpočty jsou uvedeny přehledně a bez chyb. Podle výsledků výpočtů je navržen vhodný elektromotor a převodovka. V další části autor porovnává obě navržené varianty pohonu a pomocí multikriteriální metody vyhodnocuje, který z návrhů je vhodnější pro konstrukci. Výsledek hodnocení, tj. využití verze pohonu s ozubeným hřebenem a pastorkem byl promítnut do výsledné konstrukce dopravníku, jejíž popis je uveden v další části práce. Přehledně jsou popsány jednotlivé konstrukční uzly včetně kvalitně provedených obrázků. Autor nezapomíná na potřebné detaily, jako je přívod energie na vozík, krytování vodících ploch proti odletujícím třískám a specifikaci potřebného servisu a údržby. V závěru práce uvedené shrnutí je správně formulováno, včetně úpravy požadavků na přesnost polohování vozíku, které byly v zadání uvedeny příliš přesné a ani žádný současný zásobník takovou přesnost nedosahuje. V předložené práci se diplomant beze zbytku vypořádal s požadavky zadání, použité postupy i analýzy, výpočty a návrhy mechanického pohonu manipulačního dopravníku pro frézovací hlavy odpovídají příslušným bodům zadání. Při zpracování návrhu postupoval autor racionálně, výpočty jsou provedeny v potřebném rozsahu a kvalitě. Jasně formulované zadání a limitované rozměry pro konstrukci nedaly prostor k uplatnění jiných, případně originálnějších variant řešení. Struktura práce prokazuje, že autor správně analyzoval současný stav, z analýzy vyvodil poznatky, které použil při návrhu úprav dopravníku. Navržené řešení je přínosem, protože zlepšuje užitnou hodnotu svislých soustruhů, pro které je stávající způsob manipulace s frézovacími hlavami neadekvátní dnešním požadavkům zákazníků, jak z hlediska obsluhy stroje, tak i bezpečnosti práce. Dalším nezanedbatelným přínosem je zkrácení vedlejších časů při obrábění, které při ruční manipulaci s frézovacími hlavami byly příliš dlouhé. Práce je členěna logicky, obsahuje všechny formální náležitosti. Autor dovede používat literaturu, dobré grafické i stylistické provedení práce a minimum gramatických chyb podtrhují snahu diplomanta o kvalitní zpracování předložené práce. Přiložená výkresová dokumentace je zpracována podle zadání a obsahuje kromě sestavy dopravníku detaily rámu vozíku a lišty, na kterou bude montován hřeben a lišta pro vedení vozíku. Při konstrukci byly použity závěry z výpočtové části diplomové práce a využity moderní dodávané prvky. Výkresy jsou zpracovány pečlivě a bez chyb. Vzhledem k výše uvedenému hodnocení doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29330