KUBIŠ, M. Implementace "Start&Stop" systému do osobního vozidla se zážehovým motorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Blaťák, Ondřej

Pan Kubiš měl za úkol zpracovat bakalářskou práci věnovanou Start-stop systémům v osobních vozidlech. Po stručném rozboru funkce systému (i s popisem historického vývoje) jsou další kapitoly věnovány již konkrétním konstrukčním řešením jednotlivých výrobců systému (následně i vozidel) a také jednotlivým prvkům. Bakalářská práce splnila zadání. Student ke zpracování své bakalářské práce přistupoval svědomitě a samostatně. Bakalářská práce jak jak po obsahové tak i grafické stránce na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hejtmánek, Petr

Bakalářská práce pana Kubiše podrobně rozebírá jednotlivá konstrukční řešení Start-stop systémů v osobních vozidlech jak s ohledem na výrobce, tak s ohledem na jednotlivé prvky zařízení. Tato bakalářská práce je dobře srozumitelná a logicky členěná, vhodně doplněná přehlednými obrázky a schématy. Obecně lze říci, že bakalářská práce splnila zadání a vytváří dobrý přehled o současném stavu a vývojových tendencích v oblasti Start-stop systémů osobních vozidel.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 26377