DOBEŠOVÁ, Z. Ekotoxikologické hodnocení sedimentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Zlámalová Gargošová, Helena

Autorka se ve své diplomové práci zabývá hodnocením ekotoxicity sedimentů. V případě vytěžení sedimentů může nastat problém z hlediska jejich následného použití. Mohou představovat velkoobjemové odpady nebo mohou být na základě výsledků mnoha testů, mezi které nedílnou součástí patří i ekotoxikologické testy, využívány na povrchu terénu tj. při rekultivačních pracích nebo jako hnojivo. Pro hodnocení případných ekotoxických účinků provedla diplomantka výběr vhodných testů ekotoxicity. Z organismů, které jsou pro toto hodnocení legislativně vyžadovány, byly použity dostupné testovací organismy, a to terestrický organismus Sinapis alba (popřípadě Allium cepa, Lactuca sativa) v testech fytotoxicity. Ze zástupců vodních bezobratlých Daphnia magna. Z dalších testovacích organismů byly použity slanovodní korýš Artemis salina a akvatická rostlina Lemna minor. Při hodnocení ekotoxicity postupovala diplomantka podle požadavků metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ZP 11/2007 ke stanovení ekotoxicity odpadů, které je prozatím založeno na testování vodného výluhu odpadu. Studentka kromě toho provedla další testování s vodným výluhem "upraveným". Tato úprava spočívala v okyselení vody použité pro přípravu vodného výluhu odpadu. Práce je zpracována na 134 stranách včetně 34 stran příloh. Je členěna standardním způsobem a svým rozsahem splňuje požadavky na tento typ prací. V závěru práce, dochází studentka k poznatku, který se shoduje s názory celé řady odborníků zabývajících se problematikou testování odpadů, a to, že testování ekotoxicity, založené na testování vodného výluhu odpadu, je pro predikci jejich ekologických účinků na terestrický ekosystém nedostatečné. Závěr posudku školitele: Studentka zpracovávala svou diplomovou práci zodpovědně. Účelně využívala možnost konzultace. Zejména oceňuji samostatnost při volbě vzorkovacích míst a vlastním odběru vzorků. Stejně tak při provádění jednotlivých testů. Diplomová práce studentky Zuzany Dobešové splňuje veškeré požadavky pro tento typ prací, proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Doležalová Weissmannová, Helena

Téma diplomové práce se zabývá ekotoxikologickým hodnocením sedimentů. V práci bylo testováno 12 vzorků sedimentů s využitím 5 ekotoxikologických testů. Teoretická část práce začíná popisem vývoje oboru ekotoxikologie, pak již následují kapitoly, které se věnují ekotoxikologickým testům, které v souvislosi práce mohly být detailnější. Poté následují další kapitoly, které uvádí několik dílčích problematik, přičemž některé části mohly být precizněji napsány. Experimentální část je rozčleněna do několika kapitol s popisem zařízení, postupem, metodikou a způsobem vyhodnocení ekotoxikologických parametrů pro studované sedimenty. Popisy lokalit odebíraných sedimentů nejsou příliš konkrétní (není jednotný popis), kapitoly 4.2. a 4.4., jakožto součásti experimentální části jsou hodně v teoretické rovině, konkrétní popisy odběru sedimentů a přípravy výluhu jsou ne příliš konkrétní (podmínky, hloubka aj.). V kapitole výsledky a diskuze studentka shrnuje data a poměrně slušně data diskutuje (zde mohlo být uvedeno nějaké srovnání s jinými autory). Závěr shrnuje podstatné informace této práce. K práci mám několik drobných připomínek - jazyková stránka - používání nezvykle dlouhých souvětí (př. str.20 jedno souvětí = jeden odstavec o 12 řádcích), používání nepřesných výrazů (louhovatelnost - vyluhovatelnost, herbivorální - herbivorní, organismální, atd.), gramaticky nesprávně používané interpunkční znaménka, hovorová spojení, ne vždy správně použitá terminologie nebo nepřesná formulace - grafy jsou rozdílného formátu, jsou nejednotné - latinské a české názvy - záměna (cibule bílá - abstrakt, cibule kuchyňská - dále v textu) - obrázky neodpovídají odkazům (př. obr. 3 - Raphidocelis subcapitata v odkazu je Scenedemus quadricauda) - uvedené rovnice nejsou podle ve standardních typografických pravidel , každá má jiný formát ( zejména r. 8, 10-14, atd.) - v seznamu literatury jsou chybně uváděny zdroje, vyznačují se nejednotností a není dodržen způsob citování zdrojů dle normy ( z celkvého počtu 74 je 46 odkazů je na www stránky) - v tab. 3 (str. 61) je uveden jiný obsah živin pro přípravu média a na na str. 67 , tab. č. 6 chybí ještě další komponenty pro přípravu živného média podle běžných postupů, nebo vysvětlení proč bylo použito toto médium - a jiné Diplomová práce poskytla údaje o ekotoxicitě sedimentů v lokalitách Jihomoravského kraje. Pozitivním aspektem s ohledem na životní prostředí je neprokázání jejich ekotoxicity. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře (B).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce C
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 24289